Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě Nerezveci.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 23. 8. 2018.

II. Definice pojmů

E-shop - internetový obchod na adrese www.nerezveci.cz
Smluvní strany - prodávající a kupující
Prodávající - LEKON Group s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 29454174, DIČ: CZ 29454174. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu. Kontaktní údaje prodávajícího:
• adresa pro doručování: LEKON Group s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec,
• adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
• telefonní kontakt: +420 603 208 314.

Kupující - je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.
Spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel - osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vystupuje-li kupující vůči prodávajícímu prostřednictvím svého přiděleného identifikačního čísla (př. uvede-li IČ v objednávce, při registraci svého uživatelského účtu, při jiné komunikaci s prodávajícím, atp.), považuje se ve vztahu k prodávajícímu za podnikatele.
Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.
Zboží - věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu, přičemž zejména jde o kovový materiál, jakož i jiné výrobky, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.
Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.
Elektronická faktura - faktura vystavená výhradně v elektronické podobě ve formátu .pdf.
Pracovní dny - jsou dny v kalendářním týdnu od pondělí do pátku s výjimkou sobot a nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy

1. Umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o zboží a jeho hlavních vlastnostech, včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

3. Jakmile kupující provede výběr zboží, včetně jeho množství a případných dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „do košíku“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“.

4. Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí kliknutím na odkaz „další krok“. Pro realizaci objednávky se vyžaduje, aby se kupující registroval za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásil již do svého existujícího uživatelského účtu (čl. XIII VOP). Kupující má rovněž možnost realizovat objednávku bez registrace.

5. Následně kupující uvede údaje o kupujícím a doručovací údaje, včetně e-mailového a telefonického kontaktu na kupujícího, nejsou-li tyto již v objednávkovém formuláři uvedeny v aktuální podobě na základě přihlášení do uživatelského účtu, dále vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP), případně k objednávce přidá do vyhrazené kolonky své poznámky k objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou po dokončení objednávky považovány prodávajícím za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.

6. V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.

7. Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „odeslat“, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí se zněním VOP. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „odeslat“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

8. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně odkazu na tyto VOP. Doručením potvrzení objednávky ve smyslu předchozí věty je uzavřena kupní smlouva a vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

9. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky výše uvedeným způsobem.

10. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

11. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, přičemž tyto náklady si hradí kupující sám (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky). Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

12. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence.

IV. Kupní cena

1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající v rámci poskytování slevové akce jinak.

V. Platební podmínky

1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.

2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží:
• bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 7244298001/5500;
• v hotovosti dobírkou při převzetí zboží od přepravce;
• v hotovosti při osobním vyzvednutí v sídle firmy.

3. V případě, že kupující zvolí způsob placení bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na výše uvedený účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v potvrzení objednávky či tyto údaje prodávající kupujícímu poskytne bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy; neučiní-li tak prodávající výslovně, je variabilním symbolem platby číslo objednávky kupujícího.

4. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura), kdy elektronickou fakturu vystaví prodávající po plném uhrazení kupní ceny zboží a tuto zašle kupujícímu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.

8. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak prodávající je oprávněn v závažných případech (zejména nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III., odst. 9 VOP) požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, zvolil-li kupující způsob placení kupní ceny dobírkou.

VI. Dodací podmínky

1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně jen na území České republiky.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:

• Geis (balík) - dobírkou 149 Kč s DPH / balík
• Geis (paleta) - dobírkou 390 Kč s DPH / balík,
• Geis (balík) - bankovním převodem 99 Kč s DPH / balík,
• Geis (paleta) - bankovním převodem 290 Kč s DPH / balík,
• Osobně na výdejním místě Oldřichovice 738, 739 61 Třinec.

4. Dojde-li na základě požadavku kupujícího k individuálnímu sjednání zvláštního způsobu dodání zboží, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží.

5. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do 3 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní bankovní převod na účet prodávajícího je zboží, které je skladem, odesíláno do 3 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Není-li kupujícím objednané zboží skladem a nebyla-li tato informace kupujícímu zřejmá již při objednání zboží (zejména uvedením doložky dostupnost „na dotaz“ či „není skladem“ v rámci prezentace zboží na e-shopu), informuje prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujícího uvedený kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky, popř. telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.

6. Náklady na dodání zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dle těchto VOP kupní cenou i náklady na dodání zboží.

7. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost, poruší-li kupující tuto svou povinnost.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet prodávajícího do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran tehdy, jestliže prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (čl. VII VOP, čl. VIII VOP), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

2. Postup při odstoupení od smlouvy:
• Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy.
• Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu elektronickou poštou, v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře, jinak může kupující formulář vytisknout a vyplněný jej zaslat na adresu prodávajícího pro doručování.
• Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování či na adresu jeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

3. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu kupujícího uvedenou při registraci či v rámci jednorázové objednávky.

5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

6. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IX. Práva z vadného plnění, záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7. Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího, a to v místě jeho provozovny, nebo je možné oznámení o uplatnění práva z vady či reklamace zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího; kupující při uplatnění práva z vady či reklamace může současně objednat svoz reklamovaného zboží dle následujícího odstavce. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění či ze záruky, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8. Prodávající zajišťuje na své náklady svoz reklamovaného zboží, konkrétní termín a způsob předání zboží si obě strany dohodnou telefonicky nebo písemně, popř. elektronickou korespondencí. Reklamované zboží bude následně vyzvednuto smluvním přepravcem prodávajícího, a to zpravidla do 72 hodin od objednání svozu. Kupující je povinen zabalit reklamované zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k prodávajícímu; prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném zboží vzniklou při jeho přepravě. V případě, že kupující nevyužije možnosti bezplatného svozu reklamovaného zboží prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího a doručí reklamované zboží prodávajícímu jiným způsobem, jenž je spojený s určitými náklady pro kupujícího, prodávající není povinen nahradit kupujícímu tyto náklady, které budou s ohledem na možnost bezplatného doručení reklamovaného zboží postupem dle tohoto ustanovení považovány za neúčelně vynaložené.

X. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je podnikatelem

1. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je podnikatelem, záruku za jakost dodaného zboží v délce trvání 24 měsíců. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

3. Kupující je povinen vytknout vadu zboží krytou zárukou bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

5. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě.

XI. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je spotřebitelem

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

• u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
• na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
• u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
• vyplývá-li to z povahy věci.

4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

XII. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

XIII. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, přičemž ze svého uživatelského účtu může kupující realizovat objednávky zboží. Registrace umožňuje kupujícímu dále prohlížet historii objednávek, aktuálního stavu zpracování objednávky a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též zjednodušené provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o kupujícím a doručovací údaje).

2. Registrační formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „registrovat“ a přihlašovací formulář se kupujícímu zobrazí po kliknutí na odkaz „přihlásit“.

3. Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží se kupující zavazuje uvádět správně a pravdivě všechny údaje, přičemž údaje uvedené v uživatelském účtu se kupující zavazuje při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za jejich neúplnost a/nebo nesprávnost.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XIV. Ochrana osobních údajů, zasílání newsletterů

1. Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek. Kupující má právo vyslovit nesouhlas se zpracováváním osobních údajů, což může provést zasláním žádosti na adresu LEKON Group s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, nebo sdělit elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu:
• jméno a příjmení,
• datum narození,
• adresa bydliště,
• telefonní číslo,
• e-mailová adresa,
• doručovací adresa.

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, zasílání obchodních sdělení (newsletterů), velkoobchod/maloobchod – vytváření databází klientů (odběratelů), vedení uživatelského účtu, jakož i plnění uzavřených kupních smluv, to vše v souvislosti s provozováním internetového e-shopu.

4. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího pro doručování.

6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu v případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a to vždy prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího pro doručování či do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou formou.

8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Kupující při uzavření kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) prodávajícího týkajících se jeho obdobných výrobků nebo služeb na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, a v tomto rozsahu a k tomu účelu uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních informací sdělením na adresu elektronické pošty prodávajícího.

10. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Kupující se na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující tímto souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při provádění registrace či v rámci jednorázové objednávky.

7. Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Třinci dne 23. 8. 2018.